Khôi phục file hệ thống trên window với system file checker

VÌ sao lại là system file checker? Trong quá trình update cho windows 10, bạn lỡ tay tắt máy và mặc dù sau đó đã chạy update lại thành công nhưng có một số lỗi xuất hiện trong event viewer,hay có lần trót nghịch xóa nhầm file hệ thống? Đừng lo, hãy sử dụng SFC (system file checker) để khôi phục lại.

Để chạy SFC cần vào command prompt với quyền admin. Đối với windows 10 có thể click phải ở nút start rồi chọn Command Prompt (Admin).
Ở trong cửa sổ command prompt, gõ dòng lệnh sau rồi ENTER
sfc /scannow

Dòng lệnh trên sẽ quét các file hệ thống được bảo vệ và tự động thay thế file bị hỏng với file được lưu dự phòng tại thư mục %WinDir%\System32\dllcache.
Thư mục %WinDir% là thư mục windows ở ổ cài hệ điều hành chẳng hạn là C:\Windows.

Đừng vội đóng cửa sổ Command Prompt cho đến khi hoàn tất và có kết quả. Sau khi quá trình hoàn tất sẽ hiện một trong các kết quả sau đây:
– Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Có nghĩa là các file đều còn tất không bị hư hại.
– Windows Resource Protection could not perform the requested operation.
Có nghĩa là không chạy được SFC. Bạn nên vào SAFE MODE để chạy SFC.
– Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.
Nghĩa là đã hoàn thành sửa các file lỗi có thể xem chi tiết trong file CBS.log. (File này có quá nhiều chi tiết không cần phải xem đâu)
– Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log
Nghĩa là đã hoàn thành tìm thấy file lỗi nhưng không thể sửa. Chi tiết cũng xem trong file CBS.log. (File này viết rất khó hiểu bạn không nên xem trực tiếp). Nếu tình huống này xảy ra nghĩa là SFC không tìm được file thay thế hoặc file thay thế cũng đã bị lỗi từ lâu rồi. Để xem dưới dạng dễ hiểu bạn cần gõ dòng lệnh sau trong command prompt:
findstr /c:”[SR]” %windir%\Logs\CBS\CBS.log >”%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt”

system file checker

File Sfcdetails.txt chứa chi tiết về thông tin file được sửa thành công hay thất bại. Mở file Sfcdetails.txt ở ngoài màn hình desktop. Đọc nhanh các dòng có báo lỗi can not repair rồi xem tên file và đường dẫn đến file đó. Chẳng hạn file bị lỗi của mình là C:\windows\syswow64\opencl.dll

>

Sau khi tìm thấy file bị lỗi, bây giờ cần tìm một file còn tốt thay thế cho file bị lỗi. Các file còn tốt không còn ở máy tính của bạn nên chỉ có thể copy từ máy tính khác cài cùng phiên bản windows với bạn. Giả sử bạn mượn được máy tính có cùng phiên bản hệ điều hành thì tìm file theo đường dẫn như đã đọc trong Sfcdetails.txt . Hãy copy vào USB.
Sau đó trở về máy của bạn thực hiện các bước sau để có thể thay thế. Windows bảo vệ file hệ thống rất kỹ và bạn không thể copy đè lên file bị hỏng mà không chiếm quyền sử dụng file đó. Để chắc ăn file còn tốt thì cũng nên chạy SFC trên hệ điều hành mà bạn định copy file thay thế.
Bây giờ vào máy tính có file bị hỏng gõ dòng lệnh sau và ENTER
takeown /f Path_And_File_Name
Trong đó, Path_And_File_Name đại diện cho tên đường dẫn có kèm tên file bị hỏng Chẳng hạn phải gõ takeown /f C:\windows\syswow64\opencl.dll trong tình huống mình gặp phải.
Sau đó lại gõ lệnh sau để cấp quyền chép đè file cho các admin
icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
Trong đó, Path_And_File_Name đại diện cho tên đường dẫn có kèm tên file bị hỏng. Trường hợp của mình thì gõ icacls C:\windows\syswow64\opencl.dll /grant administrators:F.

Bây giờ chỉ việc đưa cái USB chứa file thay thế rồi thực hiện copy vào chỗ đã biết chứa file bị hỏng.

tkw